SFbBox by enter-logic-seo.gr

 

Dane kontaktowe:

 

AG-BUD DOMY Z DREWNA Sp. z o.o.

ul. Budzeń 6 b

08 – 400 Garwolin

 


 

tel. 531 538 007

tel. 792 538 007

e-mail: biuro@agbud.eu

AG-BUD DOMY Z DREWNA Sp. z o.o. - Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

porady dla inwestora


 


Poradnik przyszłego Inwestora

 

Wielu przyszłych inwestorów nie jest dokładnie zorientowanych, jakie formalności trzeba załatwić zanim zacznie się budowę własnego domu. Przedstawiamy Państwu krótki poradnik.

 

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie we właściwym wydziale architektury urzędu miasta (gminy, dzielnicy) czy działka, na której ma powstać dom jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla wybranego terenu nie ma uchwalonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gmina może określić warunki zabudowy w odrębnej decyzji. Należy przygotować niezbędne załączniki potrzebne do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Są to: wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu obejmujący teren przyszłej inwestycji, wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich. Urząd powinien jednoznacznie określić, co może być wybudowane na Twojej działce. Wybrany projekt będzie musiał uwzględniać otrzymane wytyczne. Następnie należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

Drugim krokiem są wnioski o wydanie warunków technicznych dostawy mediów: we właściwym miejscowym zakładzie gazowniczym, energii elektrycznej - we właściwym zakładzie energetycznym, dostawy wody i odbioru ścieków - we właściwym zakładzie.

 

Następnie najeży zwrócić się do uprawnionego geodety, który sporządzi mapę sytuacyjno - wysokościową Twojej działki w skali 1:500 przeznaczoną do celów projektowych. Zamów gotowy projekt lub zleć wykonanie projektu architektowi. Jeżeli zdecydowałeś się na gotowy projekt, wybierz uprawnionego architekta, który wykona adaptację projektu gotowego i sporządzi projekt zagospodarowania działki. W ramach adaptacji architekt dostosuje projekt do: wymogów decyzji o warunkach zabudowy lub planu miejscowego, warunków miejscowych (strefy obciążenia śniegiem i wiatrem, warunków gruntowo i wodnych). Trzeba pamiętać o zgodzie na zmiany autora projektu. Sporządzony projekt zagospodarowania działki lub terenu trzeba uzgodnić z zakładem gazowniczym, energetycznym, wodociągów i kanalizacji. Zaadoptowany projekt architektoniczno - budowlany i projekt zagospodarowania działki stanowią razem PROJEKT BUDOWLANY.

 

Wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę składamy we właściwym urzędzie miejskim lub starostwie powiatowym. Pozwolenie na budowę urząd powinien wydać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W sytuacjach skomplikowanych może wydłużyć termin do 65 dni. Jeżeli żadna ze stron nie odwoła się, decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna po 14 dniach od jej doręczenia. Uzyskane pozwolenie na budowę jest ważne przez 2 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Budowę można rozpocząć, kiedy decyzja stanie się ostateczna. Na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia budowy jesteś obowiązany zawiadomić o tym urząd, który wydał decyzje o pozwoleniu na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Do zawiadomienia dołącz pisemne: oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierowania budową, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia takiego nadzoru.

W urzędzie, który wydał pozwolenie na budowę, trzeba odebrać dziennik budowy. Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym i jest wydawany odpłatnie. Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkiem kierownika budowy. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. Do użytkowania wybudowanego domu można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.